تبلیغات
آسان دانلود= bibax - az chi begam..?
خوش آمدید به ...سلامتی کسی که گفت نمیخوامت ولی تو لایق از من بهتری
امروز

از آسمانی که همیشه در حال عبور است؟

یا از دلی که سوتو کور است؟

از زمین بگم یا از زمان یا از یک نگاه مهربان؟

از خاطراتی که با تو در باران خیس شد؟

یا از غزلهایی که هیچ وقت سروده نشد؟

از چه بگم ؟؟

از نامه هایی که هیچوقت بسویت نفرستادم ؟

یا از ترانه هایی که هرگز برایت نخواندم؟

از چتری که هرگز زیر آن نایستادیم؟

یا از بدرودی که هرگز بر زبان نیاوردیم؟

من عاشق بیابانی هستم که هرگز قسمت نشد با هم در آن قدم بزنیم…

من دل بسته درختی هستم که فرصت نشد اسممان را رویش حک کنیم…..

من منتظر پنجرهایی هستم که عطر تو را دوباره به من نشان دهد….

Menu:

Home
Emaile
Cotact Us
Program requirements
.: سیستم افزایش بازدید پلاس باكس :.