تبلیغات
آسان دانلود= bibax - عجیب...
خوش آمدید به ...سلامتی کسی که گفت نمیخوامت ولی تو لایق از من بهتری
امروز
چقدرعجیبه که تا مریض نشی کسی برات گل نمی یاره تا گریه نکنی کسی نوازشت نمی کنه تا فریاد نکشی کسی به طرفت برنمی گرده تا قصد رفتن نکنی کسی به دیدنت نمی یاد و تا وقتی نمیری کسی تورو نمی بخشه
Menu:

Home
Emaile
Cotact Us
Program requirements
.: سیستم افزایش بازدید پلاس باكس :.