تبلیغات
آسان دانلود= bibax - بدون شرح
خوش آمدید به ...سلامتی کسی که گفت نمیخوامت ولی تو لایق از من بهتری
امروز

مردی درحال تمیز كردن اتومبیل تازه خود بود كه متوجه شد

 پسر 8 ساله اش بر روی ماشین خط می اندازد

 مرد با عصبانیت چندین مرتبه ضربات محكمی بر دستان كودك زد

 بدون اینكه متوجه آچاری كه در دستش بود شود

 در بیمارستان كودك انگشتان دست خود را از دست داد

 کودک پرسید : پدر انگشتان من كی دوباره رشد می كنند ؟

 مرد نمی توانست سخنی بگوید

به سمت ماشین بازگشت و شروع  به لگد مال كردن ماشین کرد

 و چشمش به خراشیدگی كه كودك كرده بود خورد كه نوشته بود !

 

                              دوستت دارم  پدر

Menu:

Home
Emaile
Cotact Us
Program requirements
.: سیستم افزایش بازدید پلاس باكس :.