تبلیغات
آسان دانلود= bibax - سرتو بالا بگیر
خوش آمدید به ...سلامتی کسی که گفت نمیخوامت ولی تو لایق از من بهتری
امروز

مرد... سرت را بالا بگیر!

مرد سرت رو بالا بگیر از چی‌ خجالت میکشی؟

مرد سرت رو بالا بگیر از چی‌ خجالت میکشی؟
خجالت را باید کسانی‌ بکشند که نان را از سفره تو دزدیده‌اند
 و حساب بانکی شان را در کشورهای دیگر پر کردند.خجالت را باید کسانی‌ بکشند
 که هر لحظه فریاد عدالت عدالت سر می دهند
 و غیر از ریا چیزی برای زندگی ندارند!

Menu:

Home
Emaile
Cotact Us
Program requirements
.: سیستم افزایش بازدید پلاس باكس :.